At skrive sig til heling – Nominis-metoden

Udtrykket ”at sætte ord på” kender alle. Når der hersker et kaos af følelser i én, som ikke kan håndteres eller forstås, og man ønsker at finde ud af, hvad der foregår.

Man vil gerne gøre følelserne bevidste, sætte ord på dem. Opnå klarhed og forståelse.

Den proces, at finde ord og komme til klarhed, kan føres videre i et egentligt behandlingsforløb, hvor sprogarbejdet bliver selve behandlingsmetoden.

Moderne skriveterapi

Jeg arbejder med en moderne form for skriveterapi, som effektivt og dybt hjælper til en nyfortolkning af oplevelser og tilstande, og kan ændre skadelige tankemønstre.

Nominis betyder navn. Med et enkelt ord kan Nominis-metoden beskrives som ”navngivning”.

Fordelene ved metoden kan opsummeres sådan:

Når en oplevelse eller en følelse beskrives, bliver den synlig.
Ved at arbejde med beskrivelsen og give den form, kan oplevelsen fortolkes.
Fortolkningen betyder en mulighed for overblik.
Det som før lå skjult og forvoldte skade, kan nu både føles og vurderes mere klart.
Fortolkede oplevelser – er det muligt at slutte fred med.
Den fred betyder ny energi og nyt håb.

Skabe et rum

Noget helt afgørende i skriveterapien er at skabe et rum, hvor alle ord, tanker og følelser er velkomne og lige meget værd. Ligesom det er afgørende at se og lytte til det unikke i enhver erfaring, og i hvert enkelt tilfælde finde en vej fra smerte, angst, magtesløshed, til en ny bevægelse, en ny erfaring og et nyt ståsted.

At forme sprog er ikke et spørgsmål om ordforråd eller hvor mange bøger man har læst. Det handler mest om viljen til at se eller mærke det, som man prøver at beskrive, så præcist som muligt. Den proces kan sættes i gang med ganske få ord, og helt almindelige ord.

Også i tilfælde, hvor dansk ikke er ens modersmål, eller dansk er under indlæring, giver det mening og en styrkende bekræftelse at sætte danske ord på tanker og følelser, evt. sideløbende med at der skrives notater på andet sprog/ modersmålet.

For himlens skyld, lad være med at være fuldkommen,

men prøv for alt i verden at være fuldstændig  (C. G. Jung)

Metoden

Gennem skriveforløb med varierede øvelser, hjemmearbejde, tekstgennemgange og analyse, handler det om at få selve sprogarbejdet til at virke for og på den skrivende, så han/hun kan se og fortolke følelser og oplevelser mere klart.
Ved at skulle arbejde med sprogets form, kommer bevidstheden automatisk til at arbejde med både vante og nye tankeformer, og dette åbner nye muligheder for at ændre belastende mønstre og vaner, og bevæge sig nye steder hen.

Det kræver åbenhed og mod at gå ind i processen, men den giver så også en mærkbar og varig belønning.
Den forståelse som én gang er sprogliggjort, forsvinder ikke ned under overfladen igen, den er kommet for at blive.

Praksis

Et skriveterapeutisk forløb er en udforskning af problemkomplekser og smertepunkter, ud fra et ønske om bevægelse, udvikling og heling. En stor del af processen foregår i enrum hjemme, i arbejdet med ordene. Det er en udforskning der foregår i bevidstheden og sproget, i den skrivendes møde med sig selv.
Men ikke uden ledsagelse. Processen er dialogisk. Hele vejen er der vejledning, tolkning og feedback. Vejledningen kan foregå via mailkorrespondance eller som personlig konsultation.

Et par kan også vælge at gennemgå et skriveforløb sammen, ligesom mindre grupper kan guides gennem fælles skriveworkshop-forløb, hvor skriveprocessen både foregår som øvelser i gruppesammenhæng og som hjemmearbejde mellem workshopmøderne.
Den individuelle vejledning følger med, uanset om man er enkeltperson, par eller gruppe.

Nominis-terapi er som selve sproget – i princippet et rum med plads til hele virkeligheden.
Depression, nedtrykthed, angst og uro, psykisk sårbarhed, traumer, vrede og sorg;
Alle følelserne er menneskelige og naturlige, og de kan navngives og fortolkes og i sidste ende forvandles, hvis de rigtige, trygge rammer er givet, og ønsket og modet er til stede.

KONTAKT