At skrive sig til heling – Nominis-metoden

Udtrykket ”at sætte ord på” kender alle. Når der hersker et kaos af følelser i én, som ikke kan håndteres eller forstås, og man ønsker at finde ud af, hvad der foregår.

Man vil gerne gøre følelserne bevidste, sætte ord på dem. Opnå klarhed og forståelse.

Den proces, at finde ord og komme til klarhed, kan føres videre i et egentligt behandlingsforløb, hvor sprogarbejdet bliver selve behandlingsmetoden.

Substantiel skriveterapi

Jeg arbejder med en moderne form for skriveterapi, som effektivt og dybt hjælper til en nyfortolkning af oplevelser og tilstande, og kan ændre skadelige tankemønstre.

Nominis betyder navn. Med et enkelt ord kan Nominis-metoden beskrives som ”navngivning”.
Det er ordenes substans og strukturer, der sættes i arbejde og hjælper med at omforme tanker og følelser indefra, fra dybere lag af bevidstheden.

Fordelene ved metoden kan opsummeres sådan:

Når en oplevelse eller en følelse beskrives, bliver den synlig.
Ved at arbejde med beskrivelsen og give den form, kan oplevelsen fortolkes.
Fortolkningen betyder en mulighed for overblik.
Det som før lå skjult og forvoldte skade, kan nu både føles og vurderes mere klart.
Fortolkede oplevelser – er det muligt at slutte fred med.
Den fred betyder ny energi og nyt håb.

Et rum for alt

Noget helt afgørende i skriveterapien er at skabe et rum, hvor alle ord, tanker og følelser er velkomne og lige meget værd. 

At forme sprog er ikke et spørgsmål om ordforråd eller hvor mange bøger man har læst. Det handler mest om viljen til at se eller mærke det, som man prøver at beskrive, så præcist som muligt. Den proces kan sættes i gang med ganske få ord, og helt almindelige ord.

Også i tilfælde, hvor dansk ikke er ens modersmål, eller dansk er under indlæring, giver det mening og en styrkende bekræftelse at sætte danske ord på tanker og følelser, evt. sideløbende med at der skrives notater på andet sprog/ modersmålet.

For himlens skyld, lad være med at være fuldkommen,
men prøv for alt i verden at være fuldstændig  (C. G. Jung)

Metoden

Gennem skriveforløb med varierede øvelser, hjemmearbejde, vejledning og feedback/ analyse, handler det om at få selve sprogarbejdet til at virke for og på den skrivende, så han/hun kan se og fortolke følelser og oplevelser mere klart.
Ved at skulle arbejde med sprogets form, kommer bevidstheden automatisk til at arbejde med både vante og nye tankeformer, og dette åbner nye muligheder for at ændre belastende mønstre og vaner, og bevæge sig nye steder hen.

Det kræver åbenhed og mod at gå ind i processen, men den giver så også en mærkbar og varig belønning.
Den forståelse som én gang er sprogliggjort, forsvinder ikke ned under overfladen igen, den er kommet for at blive.

Nominis-metoden er som selve sproget, i princippet et rum med plads til hele virkeligheden. Alle følelser er menneskelige, kan navngives, fortolkes og i sidste ende forvandles, hvis rammerne er givet og modet og viljen til stede.

Jeg har vejledt en del mennesker gennem meget forskellige skriveforløb efterhånden, og bruger både digtererfaring, psykologisk viden og intuition i processen. En dag skriver jeg måske en bog om Nominis og substantiel skriveterapi. Indtil da guider og rådgiver jeg gerne, kontakt mig for at høre nærmere.

Praksis Nominis

Moderne shamanisme

Jeg har i marts 2023 udgivet et lille koncentreret skrift om Moderne shamanisme. Her forbindes evner, erfaringer og ideer fra mit liv i en naturforbundet essens, en overordnet måde at sanse virkeligheder rundt om virkeligheden på. Det bedste ord for denne træning og brug af sansningen, er shamanisme. Men en moderne shamanisme, der (paradoksalt måske) vil tilbage til kernen, til den mest enkle, usmykkede og oprindelige betydning af “åndens og naturens medicin”.

Moderne shamanisme rummer et bredt spektrum fra udvidet oplevelse af naturen – til healerens energiarbejde. Intuitionen er et skærpet redskab, der kan skære fremtidens frø ud af ethvert billedarkiv i hjerne og krop, fortid som nutid.